Pri obnove rodinného domu môžete kombinovať a využiť opatrenia, na ktoré poskytuje finančné príspevky Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

zelenadomacnostiam.sk
„Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla www.obnovdom.sk je Slovenská agentúra životného prostredia. Informácie a údaje zverejnené na tomto webovom sídle sú správne a právne záväzné.“. „SAŽP nepreberá právnu zodpovednosť za obsah iných webových stránok/sídiel, ktorý nebol autorizovaný zo strany SAŽP alebo Ministerstva životného prostredia SR.“.
„Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla www.obnovdom.sk je Slovenská agentúra životného prostredia. Informácie a údaje zverejnené na tomto webovom sídle sú správne a právne záväzné.“. „SAŽP nepreberá právnu zodpovednosť za obsah iných webových stránok/sídiel, ktorý nebol autorizovaný zo strany SAŽP alebo Ministerstva životného prostredia SR.“.

ŽIADOSŤ O PLATBU

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Upozornenie: Príspevok môže byť vyplatený na základe predloženia Žiadosti o platbu až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o PPM a ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu. Potvrďte, že:

(Overenie možné na základe Kódu Projektu v časti „Číslo zmluvy“ alebo na základe Mena a priezviska prijímateľa v časti „Dodávateľ“)
1A Identifikácia prijímateľa
Komunikácia vo veci žiadosti
Uveďte iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu
Adresa trvalého pobytu
Žiadosť predkladá